Weerwater-Kapel

Multicultural chapel, pavilion, Project Team: René van Zuuk, Dirk de Groot, Design: 2014, Floor area: 80 m²

Nederlands:

Almere is een moderne tuinstad met groene en blauwe aders die direct tot in de stadscentra lopen. Vanaf het begin is de relatie tussen de stad en de natuur met zorg vormgegeven en door de foundingfathers vurig bewaakt. De eerste bewoners kwamen vanuit de stad Amsterdam in een opgroeiende groene oase terecht. Nog steeds zijn de ruimte, het water en de natuur de beste sellingpoints van Almere. De Growing Green City beweging sluit perfect aan bij de ontwikkeling die Almere heeft doorgemaakt. Het is belangrijk dat er vanuit de bestaande stad gekeken wordt hoe de stad zich verder kan ontwikkelen. Hoe de bestaande kwaliteiten behouden en versterkt kunnen worden en waar men nieuwe accenten kan leggen. Het rondje Weerwater past uitstekend in die gedachte. Qua functies heeft het Weerwater al veel te bieden. Er is een rondvaartboot, een waterskibaan, kano- en zeilbotenverhuur, een camping en een jachthaven. Op dit moment wordt het Weerwater omkaderd door de A-6, twee parken, woningbouw, zwem- en watersport en het wereldberoemde stadscentrum van Rem Koolhaas. Een volledig nieuw gelaagd centrum in een hoge dichtheid, met een harde onderkant maar met daken die veelal voorzien zijn van groen en tuinen.

De architectuur en stedenbouw van het stadscentrum zijn van een zeer hoge kwaliteit echter de relatie met het Weerwater is moeizaam. Recent is die relatie iets verbeterd door het toevoegen van een pier, een plek waar je dicht bij het water kan komen. Om het gebruik van de pier te vergroten stellen wij voor om de pier iets te verlengen en te beeindigen met een multiculturele kapel. Een functie die in elke volwaardige stad voorhanden is maar die in het centrum van Almere nog ontbreekt. Een plaats dicht bij het stadhuis waar de Almeerder kan trouwen maar ook een plaats dicht bij het ziekenhuis waar men kan rouwen. Een locatie voor een kerststal in december en een ruimte voor stilte, bezinning of kleine bijeenkomsten gedurende de rest van het jaar. In architectuur moet het milieuvriendelijke bouwwerkje passen bij het stadscentrum en krachtig genoeg zijn om een eigen positie te verwerven. De Kapel zal bijdragen aan het welzijn van de Almeerder en zal een goed voorbeeld zijn van de breedte van het gedachtegoed van de Growing Green City beweging.

English:

Almere is a modern garden city with green and blue arteries leading directly to the city centre. The relationship between the city and nature was carefully designed during the begin phase of the city less than 35 years ago and has been closely guarded by the founding fathers. The first citizens came from the city of Amsterdam and found themselves in a growing oasis. Space, water and nature are still the major selling points of Almere these days. The growing Green City Movement perfectly fits the development of Almere. It is important to use the existing city of Almere as starting point for future development. The existing qualities should be kept and strengthened so that locations for new accents can be determined. Weerwater Lake perfectly fits these thoughts. Weerwater has a lot of recreational functions to offer. There is a tourist boat, a cable water ski facility, canoe and sailing boats for hire, a camping ground and a yacht harbour. At the moment, Weerwater is surrounded by the A6 freeway, two parks, housing, swimming and water sport facilities and the world famous city centre designed by Rem Koolhaas. The centre forms a new multi layered high-density core with a hard lower side but most of the rooftops are green with gardens.

The quality of architecture and urban planning of the city centre are very high but the relationship with the Weerwater Lake is poor. The relationship has improved recently by the addition of a pier, a spot where you can come close to the water. In order to further improve the use of the pier, I would like to propose to increase the length of the pier and add a multicultural chapel at the end. This is a function that is part of every full-grown city but not yet available in the centre of Almere. It is a place close to the city hall for the people of Almere to be able to get married but also close to the hospital where people can mourn. It is a location for the Christmas nativity scene in December and a quiet place for reflection and small services throughout the rest of the year. It should be an eco-friendly sustainable architectural object which fits in the city centre and strong enough to be able to create its own position in the ensemble. The Chapel should stimulate the well-being of the population of Almere and be a good example of the wide perspective of thoughts of the growing Green City Movement.