Dudok woontoren

Apartments, Hilversum NL, Project Team: René van Zuuk, Ferdy Holtkamp, Kersten Scheller, Peter Hagelaar, Wulf Oschwald, Marcus Kistner, Client: NOVAFORM, Investor: Altera, design: 2004-2011, Area: 440 m²

Nederlands:

Bij het ontwerp van de woontoren zijn we begonnen met een analyse van de stedenbouwkundige situatie. Het woongebouw komt in Hilversum te staan, in een gebied dat net na de oorlog gebouwd is en bestaat uit geschakelde woningbouw van vier lagen hoog. In de jaren tachtig zijn daar aan de zuidzijde een zestal woontorens bijgekomen. De nieuw te bouwen woontoren komt in het verlengde van de bestaande torens te liggen en vormt de afsluiting van de reeks.

De reeks eindigt precies in een bocht van de rondweg, de Oosterengweg; één van de hoofdwegen van Hilversum. Omdat de toren op de kop van de reeks ligt en aan alle zijden zichtbaar is, was het wenselijk om een alzijdig gebouw te maken met een duidelijke symmetrie. Daarnaast was er vanuit de gemeente de wens om een markant gebouw te maken met een sculpturale vorm zodat de bestaande reeks met een bijzonder gebouw wordt afgesloten.

Het kavel heeft een driehoekige vorm. Op een groot gedeelte van het kavel kan niet gebouwd worden als gevolg van de minimale afstand tot de erfgrens en de Bonnaleiding. Dit noopt tot een gebouw met een relatief klein grondoppervlak; een toren. De opdrachtgever wenst een toren met woningen van varierende grootte. Om aan die wens tegemoet te komen kraagt het gebouw naar boven steeds verder uit en wordt het vloeroppervlak dus steeds groter.

Constructief is de uitkraging mogelijk door aan beide zijden van de kern dezelfde hoeveelheid materiaal te verwerken; vergelijkbaar met de constructie van het melkmeisje die aan beide zijden dezelfde hoeveelheid melk in emmers draagt. Een gevolg van deze constructie is dat de plattegrond van de toren een kruisvorm krijgt.

De appartementen (52 stuks) worden overhoeks geplaatst zodat elk appartement twee oriëntatierichingen heeft, dit geeft een hoge mate van flexibiliteit bij het indelen van de plattegrond en zorgt ervoor dat elke bewoner een balkon heeft dat door de zon kan worden bereikt.

English:

In the design of the tower, we started with an analysis of the urban situation. The residential building will be placed in Hilversum in an area that was built just after the war and consists of semi-detached house of four storey's high. In the eighties six residential towers were added on the south side. The residential tower will be located in the extension of the existing towers and marks the end of the series.

The sequence ends exactly in a bend of the bypass, the Oosterengweg, one of the main roads of Hilversum. Because the tower is at the head of the series and is visible on all sides, it was desirable to make a building with aclear symmetry. Besides that there was a desire from the municipality to create a sculptural form that wil end the existing series of towers with a special object.

The plot has a triangular shape. A large part of the plot can not be built due to the minimum distance to the property boundary and the 'Bonnaleiding'. This calls for a building with a relatively small footprint, a tower. The client wants a tower with dwellings of varying size. In order to meet the requirements the building juts upward continuously from the floor surface, and is thus ever-increasing.

Structurally, the cantilever is made possible by applying the same amount of material on both sides of the core, similar to the construction of the milk girl that carries the same quantity of milk in both buckets. A consequence of this construction is that the floor plan of the tower has a cross shape.

The apartments (52 units) are diagonally positioned so that each apartment has two orientation, this creates a high degree of flexibility in the layout of the floor plan and ensures that each resident has a balcony that can be reached by the sun.