Assen bridge

2 drawbridges, Assen NL, Project Team: René van Zuuk, Dirk de Groot, Contractor combination: Roelofs and J.C. Krans, Client: Municipality of Assen, Design: 2014

Nederlands:

Rond 1860 is Het Kanaal in Assen gegraven om een verbinding tussen de Vaart en het Noord-Willemskanaal te realiseren. Het Kanaal was een belangrijk onderdeel van de vaarverbinding tussen Assen en Groningen. Bij de aanleg van Het Kanaal werden eerst houten draaibruggen gerealiseerd. Later zijn de draaibruggen vervangen door ijzeren ophaalbruggen en in 1973 zijn de bruggen vervangen door dammen. Met het project de ‘Blauwe As’ wordt het kanaal weer bevaarbaar gemaakt voor recreatief vaarverkeer. 

De opgave betreft het ontwerpen van twee nieuwe bruggen, één op de Groningerstraat en één op de Nobellaan. Bruggen zijn meestal generatieve ontwerpen die op meerdere plaatsen toegepast kunnen worden. Zo heb je de typisch Hollandse ophaalbrug die in heel Nederland wordt toegepast. Net zoals bij een molen is het vaak de brug die een plek bepaalt en de plek zijn identiteit geeft. 

Omdat de twee bruggen onderdeel zijn van een reeks vinden wij het belangrijk dat er een duidelijke onderlinge relatie is tussen beide bruggen. Beide situaties zijn niet identiek. Het is dan ook niet wenselijk om twee exact dezelfde bruggen te maken. We hebben gezocht naar een familieband zoals broer en zus. 

Vergelijken we de omgeving van beide bruggen dan zien we dat locaties veel op elkaar lijken. Aan de noordzijde van het Kanaal is veel groen en staan vrijstaande huizen aan de zuidzijde is een meer stedelijke bebouwing. Het verschil tussen beide locaties is terug te vinden in de stedelijke maat. De Nobellaan is ruim opgezet en heeft ruimte genoeg maar de Groningerstraat is meer gedrongen en heeft kleinere tussenmaten en hogere bebouwingsdichtheid. 

Cruciaal in het ontwerpproces was dat bij de Groningerstraat de stedenbouwkundige maat tussen het kanaal en de paralelweg zo klein was dat een traditionele ophaalbrug niet tot de mogelijkheden behoorde. De uitzwaaing van het contragewicht zou dwars door het vrij te houden wegprofiel lopen. Om dit probleem te bedwingen hebben we de hoogte van de hamei vergroot en de hamei naar het water gebogen. Hierdoor konden we precies binnen de gestelde normen blijven. Vanwege het familieverband hebben aan de Nobellaan een vergelijkbare brug gemaakt maar daar is de hamei juist van het water af gebogen. Met deze kleine wijziging ontstaat er een subtiel verschil waarbij de brug op de Groningerstraat een meer gedrongen karakter krijgt terwijl de brug op de Nobellaan veel weidser overkomt hetgeen in overeenstemming is met de stedenbouwkundige situatie.

English:

Around 1860 the Canal in Assen was dug to create a new connection between de Vaart and the Noord-Willemskanaal. The Canal was an important part of the waterway between Assen and Groningen. During the construction wooden swing bridges were built. They were replaced by iron drawbridges and eventually in 1973 replaced by dams. With the project 'Blauwe as' the canal will be made sailable recreational boats.

The task was to design two new bridges, one on the Groningerstraat and one on the Nobellaan. Bridges are typically generative designs that can be applied on multiple sites. You have the typical Dutch drawbridge that is used throughout the Netherlands. Just like a mill, it is often the bridge that defines a place and gives the place its identity.

Because the two bridges are part of a series, we find it important that there is a clear relationship between the two. Both situations are not identical. It is therefore not desirable to make exactly the same two bridges. We looked for a kind of family bond similar to a brother and sister.

If we compare the area of both bridges, we see that sites are in in some parts similar. The north side of the Canal has a lot of greenery and detached houses, the south side is more urban and dense. The difference between the two sites can be found in its urban size. The Nobellaan is spacious and has plenty of room but the Groningerstraat is more compact and has smaller intermediate sizes and higher density.

A crucial point during the designproces was the fact that because of the narrow urban dimensions between the canal and the paralelweg of the Groningerstraat a traditional drawbridge was not one of the possibilities. The swing of counterweight would run through the road profile. To solve this problem, we increased the height of the bridge and bent to the water. This allowed us to stay exactly within the set standards. Because of the family context, the Nobellaan has a similar approach but bent away from the water. This small change creates a subtle difference whereby the Groningerstraat has a more compact character while the Nobellaan will be perceived more wider exactly in line with the urban situation.